نت برگ بو

برگ بو

گروه:ادویه ها

با در نظر گرفتن کانال ترجیحی هر آزمودنی، می‌توان با استفاده از درخت تصمیم، هر الگوی ANS را با یک احساس اساسی مرتبط کرد. محاسبه پاسخ‌های آزمودنی‌ها این امکان را فراهم کرد که یک ماده خوشبو با یک احساس اساسی در کل گروه مرتبط شود: اسطوخودوس عمدتاً «خوشبختی» را برانگیخت، همانطور که در درجه کمتری اتیل استواستات بود. کافور با توجه به تاریخچه گذشته سوژه‌ها باعث ایجاد «شادی»، «تعجب» یا «غم» می‌شد. اسیدهای بوتیریک و استیک عمدتاً باعث ایجاد احساسات منفی می شوند: "خشم" و "انزجار". همبستگی بالایی بین ارزیابی لذت‌جویانه آزمودنی‌ها و تخمین خودمختار احساسات اساسی مشاهده شد.

محصولات با نت برگ بو مشاهده همه