نت آبسنت

گروه:بوی نوشیدنی ها

آبسینت یک نوشیدنی الکلی با رنگ سبز است که گاهی اوقات بی رنگ است. با رازیانه، بادیان، افسنطین و سایر گیاهان معطر درست می شود.